Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíj pályázati lehetõség

2021.10.11

Elek Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások Minisztériumával együttmûködve|, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2022. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot az „A” és „B” típusra vonatkozóan

 

összhangban

 

 •  

  a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

 •  

  a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

 •  

  a Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény

 •  

  a Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

 •  

  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

 •  

  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)

 •  

  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

 •  

  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

 •  

  a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

 •  

  az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

 •  

  az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

 •  

  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 •  

  a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény (Btk),

 •  

  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 

 

vonatkozó rendelkezéseivel.

 

 1.  

  A pályázat célja

 

 

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok felsõoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintû támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsõoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelõi, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ (továbbiakban: Támogatáskezelõ) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

 

 

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet) és a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

 

 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

 •  

  a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerzõdéses állományú hallgatója

 •  

  doktori (PhD) képzésben vesz részt

 •  

  kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

 

 

 1.  

  A pályázat benyújtásának módja és határideje

 

 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 

 

 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, õk a meglévõ felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követõen lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenõrzését, rögzítését követõen a pályázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

 

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történõ benyújtásának

 

határideje: 2021. november 5.

 

 

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

 

 

A pályázat kötelezõ mellékletei:

 

 

1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó jövedelmérõl.

 

2. Az „A” típus esetében a felsõoktatási intézmény által kiállított jogviszony igazolás

 

Aktualitások
Minden jog fenntartva © 2022 Elek Város