Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése - információk

2022.09.15

Nagyon sok kérés érkezik hozzánk a VP - Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése támogatási jogcímben. Jelen levelünkben a pályázat vonatkozásában betartandó előírásokra hívjuk fel figyelmet, ezzel a tartalommal valamennyi - a jogcímben már Támogatói Okirattal rendelkező - ügyfél postai úton is megkapja tájékoztatónkat.

 

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése:

 

A projekt megvalósítása során a projektről és a támogatásról a nyilvánosság számára meghatározott módon és tartalommal információt kell nyújtani. A részletes előírásokat az Általános Útmutató (a továbbiakban ÁÚF) 10. fejezete tartalmazza.

 

A vállalt kötelezettségek teljesítése:

 

Legkésőbb a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 4. naptári év december 31. napjáig kell teljesíteni a vállalt kötelezettségeket. (Példa: 2022. szeptember 15-én hatályba lépő Támogatói Okirat alapján a legalább 6000 euró mértékű üzemméretet 2026. december 31. napjáig kell elérni.)

 

Hatálybalépés:

 

A Támogatói Okirat a közlés napján lép hatályba. (A közlés az a nap, amikor az ügyfél az okiratot átveszi.)

 

Működtetési időszak számítása:

 

Tartama: 5 év. A Támogatói Okirat hatályba lépését követő napon veszi kezdetét, vége pedig az attól számított 60. hónap utolsó napja. (példa: 2022. szeptember 15-én hatályba lépő Támogatói Okirat esetén a működtetési időszak utolsó napja 2027. szeptember 30. napja.)

 

A projekt megkezdése:

 

A Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 9 hónapon belül meg kell kezdeni a projekt végrehajtását, amelyet az ÁÚF 8.6.1 pontjában foglaltak szerint tudnia kell igazolni. A projekt megkezdését igazoló szakmai beszámolót a záró kifizetési kérelemmel együtt kell benyújtani.

 

Üzemméret/árbevétel elérése:

 

Legkésőbb a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 4. év végére a kedvezményezett mezőgazdasági üzemmérete meg kell, hogy haladja a 6000 euro STÉ értéket, vagy a mezőgazdasági termékek értékesítéséből származó nettó árbevétele a 6000 eurót, attól függően, hogy mely a támogatási kérelemben melyik elérést vállalta. Az elért üzemméret, árbevétel eredményeket a működtetési időszak végéig kell fenntartani.

 

Záró kifizetési kérelem (a támogatási összeg fennmaradó 25%-ára vonatkozó kifizetési kérelem) benyújtása:

 

Azt követően nyújtható be, amikor teljesül a 6000 euró mértékű üzemméret, vagy árbevétel vállalás. A benyújtás határideje a teljesítést követő év június 15. A Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 3. év vége előtt azonban még akkor sem nyújtható be a kérelem, ha a vállalás hamarabb teljesült.

Benyújtásának végső határideje a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 48. hónapot követő év június 15-e.

 

Kötelező képzés:

 

Kötelező képzésen való részvételt teljesíteni kell a záró kifizetési kérelem benyújtásáig. A képzés a kedvezményezett számára térítésmentes. A kötelező képzésen való részvételt a képzést szervező igazolja a kifizető ügynökség felé. Ennek hiányában a kedvezményezettnek kell az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor igazolni, hogy a kötelező képzést teljesítette.

 

Őstermelő, mikrovállalkozás, szociális szövetkezet minősítés fenntartása:

 

A működtetési időszak végéig őstermelőnek, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozónak, vagy szociális szövetkezetnek kell maradni.

 

Mezőgazdasági szociális szövetkezeti tagság fenntartása:

 

Amennyiben a támogatási kérelmében úgy nyilatkozott, hogy tagja mezőgazdasági szociális szövetkezetnek, akkor a tagságot a működtetési időszak végéig fent kell tartania.

 

Termelői csoport, termelői szervezeti tagság fenntartása:

 

Ha a támogatási kérelemben vállalta, hogy termelői csoportnak, vagy termelői szervezetnek tagja lesz, vagy tagja marad, akkor a tagságot a működtetési időszak végéig fenn kell tartani.

Figyelni kell arra, hogy ha a kifizetési kérelmet hamarabb nyújtja be, mint a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 4. év vége, akkor a termelői csoport, termelői szervezeti tagságot is igazolni kell.

 

Életvitelszerű tartózkodási hely/székhely vidéki térségben legyen:

 

A támogatást igénylő életvitelszerű tartózkodási helyének, székhelyének a működtetési időszak végéig a felhívás szerinti jogosult településen, vidéki térségben kell lennie.

Vidéki térség:

- a népesség 10 ezer főnél kevesebb;

- 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei;

- nem jogosult a fenti jellemzők ellenére sem: Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó települések.

 

A fejlesztéssel érintett ingatlan rendezett tulajdoni/használati viszonya:

 

A rendezett tulajdoni és/vagy használati viszonyokat a támogatást igénylő biztosítja és igazolja a működtetési időszak végéig. Az ingatlanokra vonatkozó részletes szabályok megtalálhatóak az ÁÚF 7. pontjában.

 

Vis maior esemény:

 

Ha a támogatást igénylő valamely kötelezettségét nem tudja teljesíteni, akkor a jogkövetkezmény alól csak abban az esetben mentesülhet, amennyiben az elmaradás oka valamely előre nem látható esemény (vis maior esemény) bekövetkezése. Irányadó a 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet, valamint 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet.

 

Kérem, hogy felmerülő kérdéseivel bizalommal keresse a főosztály munkatársait személyesen Békéscsabán, a Szerdahelyi utca 2. szám alatt, illetve telefonon a 06/66/814-520 telefonszámon ügyfélfogadási időben hétfőtől péntekig délelőtt 9-12 óráig, illetve hétfő, kedd és csütörtök délután 13-16 óra között. Kérdéseit e-mailben is felteheti az agrarvidekfejlesztes@bekes.gov.hu címen. Az email-en érkező megkeresésekre minden esetben 24 órán belül reagál a főosztály.

 

Tisztelettel:

Magyarné dr. Knap Diána főosztályvezető
Békés Megyei Kormányhivatal Agrártámogatási Főosztály

Aktualitások
Minden jog fenntartva © 2022 Elek Város