Betűméret:  
Akadálymentes verzió: Akadálymentes verzió
Magunkról - Hírek, információk

Roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása

Elek Város Helyi Választási Bizottsága

4/2018.(IX.7.) számú határozata

Elek Város Helyi Választási Bizottsága a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 69. § (2) bekezdése, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 309. § (2) bekezdése alapján Elek városban a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását


2018. december 2. (vasárnap) napjára tűzi ki.


Elek Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárás határidőit és határnapjait e határozat melléklet szerint határozza meg.
A szavazáson megválasztható képviselők száma kettő fő, a jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma 14.

A határozattal szemben jogszabálysértésre történő hivatkozással a meghozatalától számított három napon belül a Békés Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de az Elek Város Helyi Választási Bizottságához (a továbbiakban HVB) előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell előterjeszteni, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított harmadik napon 16 óráig megérkezzen a HVB-hez.
A fellebbezés illetékmentes.
Fellebbezés benyújtására a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelelő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jog személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogosult.
A fellebbezés személyesen vagy levélben (mindkét esetben a HVB, 5742 Elek, Gyulai út 2. szám alatti címre), telefaxon (szám: 66/240-411), vagy elektronikus levélben (e-mail cím: jegyzo@elek.hu) nyújtható be.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba vételi számát.

Indokolás

Az Eleki Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének létszáma haláleset, és lemondások után 2018. augusztus 28. napján a működéshez szükséges létszám alá csökkent.
A nemzetiségek jogairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Nek tv.) 69. § (2) bekezdése alapján az üres helyekre időközi választást kell kitűzni, ha a képviselők száma a képviselő-testület működéséhez szükséges létszám alá csökken.
A Nek tv. 51. § (1) bekezdés b) pontja alapján a települése nemzetiségi önkormányzati képviselők száma négy fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján a településen legalább száz fő.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) 6. § (1) bekezdése szerint a választást úgy kell kitűzni, hogy a magyarországi szavazás napja a kitűzés napját (2018. szeptember 7.) követő hetvenedik és kilencvenedik nap közé essen.
A szavazást a Ve. 6. § (2) bekezdése értelmében vasárnap kell megtartani.
A Ve. 8. § (1) bekezdés a) pontja alapján az időközi választást a mandátum megüresedésétől számított százhúsz napon belülre kell kitűzni.
A Ve. 309. § (2) bekezdését figyelembe véve a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását a helyi választási bizottság tűzi ki.
A Ve. 316. § alapján a jelölt állításához szükséges ajánlások számát a választást kitűző határozatban, egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

Valamennyi határidő és előírás figyelembe vételével a HVB az eleki roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását 2018. december 2. (vasárnap) napjára tűzi ki, és – a Ve. 11. § (1) bekezdése alapján – a választási határidők naptár szerinti dátumait jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.

A határozat a Nek tv. 69. § (2) bekezdés és 51. § (1) bekezdés b) pontján alapul.
A HVB hatásköre a Ve. 309. § (2) bekezdése, határozata a Ve. 6. § (1)-(3) bekezdésében, 8. § (1) bekezdés a) pontjában, a 44. § (1) bekezdésében, 46. §-ában, 316. §-ában foglaltakon alapul.
A jogorvoslati lehetőségekről szóló tájékoztatás a Ve. 10. § (3) bekezdésén, a 221. §-án, a 223-225. §-okon, és a 330. §-on alapul.
Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján (tárgyánál fogva illetékmentes a választással, valamint a népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó jogok érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárás) alapul.

Elek, 2018. szeptember 7.

                                    Brandt Antalné
                                    Elnök

Melléklet Elek Város Helyi Választási Bizottsága
4/2018.(IX.7.) határozatához

A 2018. december 2 (vasárnap) napjára kitűzött települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapítása

1. Választási bizottságok

1. A választási bizottságba a jelölő szervezet nem bízhat meg tagok. A szavazóhelyiségbe egy megfigyelőt bízhat meg legkésőbb 2018. november 23-án (péntek) 16 óráig. (Ve. 311. § (2), (2a) bekezdés, Ve. 30. § (2) bekezdés).

2. A szavazatszámláló bizottság tagjai 2018. december 3-án (hétfő) mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól. (Ve. 15. §  (1) bekezdés)

3. A munkáltató a szavazatszámláló bizottság tagját megillető bér és járulékai megtérítését 2018. december 3-tól (hétfő), 2018. december 7-én (péntek) 16 óráig igényelheti a helyi választási irodától. (Ve. 15. § (2) bekezdés)

2. Szavazókörök

4. 2018. szeptember 7-től 2018. december 2-ig nem lehet szavazókör határát és sorszámát, továbbá település határát és elnevezését, utcanevet, házszámot és – ha az érintett ingatlan lakcímnyilvántartás szerinti címe annak helyrajzi száma – helyrajzi számot megváltoztatni. (Ve. 79. § (2) bekezdés)

3. Szavazóköri névjegyzék

5. A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb 2018. november 16-án (péntek) benyújtott kérelme alapján szerepel a nemzetiségi választópolgárként a központ névjegyzékben (Ve.315. §)

6. Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018. szeptember 26-án (szerda) a szavazóköri névjegyzékben szerepel a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe végeléről. (Ve. 115. §)

7. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2018. október 12-éig (péntek) kell megküldeni. (Ve. 115. § (2) bekezdés)

8. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről azt a választópolgár, aki 2018. szeptember 26-át (szerda) követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. (Ve. 116. § (1) bekezdés)

9 .A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota, vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be
A helyi választási irodához
a) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2018. november 28-ig (szerda)
b) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2018. november 30-ig (péntek) (Ve. 103. § (2) bekezdés)
Az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy levélben 2018. december 2-án (vasárnap) legkésőbb 12 óráig

10. A 2018. november 30-án 16 óráig bekövetkező változások átvezetését követően a Nemzeti Választási Iroda a szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét lezárja. (Ve. 106. § (1) bekezdés)

11. Az a választópolgár, aki a központi névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szerepel, nemzetiségi adatának törlését a szavazást megelőző második napig, 2018. november 30. 16 óráig kérheti a helyi választási irodától. (Ve. 85. § (1) bekezdés, 106-107. §)

12. A helyi választási iroda a lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét legkésőbb 2018. december 1-én (szombaton) kinyomtatja. (Ve. 106. § (2) bekezdés)

13. A Nemzeti Választási Iroda a választás kitűzését követő naptól a választás eredményének jogerőre emelkedését követő tizenötödik napig a választáson szavazati joggal rendelkező választópolgárok központi névjegyzékben nyilvántartott adatait – a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásával összekapcsolva – szavazóköri bontásban teszi hozzáférhetővé a helyi választási iroda számára (Ve. 101. §)

14. A kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét 2019 március 4.én (hétfő) kell megsemmisíteni. (Ve. 109. § (1) bekezdés)

15. A szavazóköri névjegyzéknek és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének az adatait 2019. március 4-én (hétfő) kell törölni. (Ve. 109. § (2) bekezdés)

4. A jelölt- és listaállítás

16. Jelölő szervezetet a HVB általi nyilvántartásba vétel céljából a választás kitűzésétől 2018. október 29-én (hétfő) 16.00 óráig lehet bejelenteni. (Ve. 307/D. § (1) bekezdés)

17. A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2018. október 13-án (szombat) adja át az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. (Ve, 121, § (2) bekezdés)

18. A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet 2018. október 29-én (hétfő) 16.00 óráig kell bejelenteni. (Ve. 318. § (1) bekezdés)

19. Az ajánlóíveket az illetékes választási iroda 2019. március 4-én (hétfő) megsemmisíti. (Ve. 128. §)

5. A választási kampány

20. A választási kampányidőszak 2018. október 13-tól 2018. december 2-án 19.00 óráig tart. (Ve. 139. §)

21 .Ha sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, hirdetési szolgáltatásainak árjegyzékét 2018. szeptember 14. (péntek)  16.00 óráig juttatja el az Állami Számvevőszékhez. (Ve. 148. § (3) bekezdés)

22. A politikai hirdetést közzétevő sajtótermék az Állami Számvevőszéket 2018. december 17. (hétfő) 16.00 óráig tájékoztatja a közzétett politikai hirdetésekről. (Ve. 148. § (4) bekezdés)

23. A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2018. december 2-án (vasárnap) nem folytatható. (Ve. 143. §)

24. 2018. december 2-én (vasárnap) választási gyűlés nem tartható. (Ve. 145. §)

25. 2018. december 2-án (vasárnap) politikai reklámot nem lehet közzétenni. (Ve. 147. § (4a) bekezdés)

26. Közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van. 2018. december 2-án (vasárnap) nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) is csak 2018. december 2-án (vasárnap) 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni. (Ve. 150. §)

27. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében lehelyezték, 2019. január 1-én (kedd) 16.00 óráig köteles eltávolítani. (Ve. 144. § (7) bekezdés.)

6. Adatszolgáltatás a névjegyzőkből

28. A választási iroda az ajánlóív átadásával egyidejűleg legkorábban 2018. október 13-án (szombat) ingyenesen átadja a jelölő szervezet számára a névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok nevét és lakcímét. (Ve. 317. § (2) bekezdés a) pont)

29. A jelölő szervezet kérésére a 2018. október 28-án (vasárnap) és 2018.november 19. (hétfő) a 89. § (1) bekezdése szerint az adatai kiadását megtiltó választópolgárok adatainak kivételével ingyenesen átadja a jelölő szervezet számára a névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok nevét és lakcímét. (Ve. 317. § (2) bekezdés b) pont)

30. Az adatszolgáltatás adatait a Ve. 132. § szerint nyilvántartásba vett jelölt állító jelölő szervezet legkésőbb 2018. december 2-án (vasárnap) 16.00 óráig köteles megsemmisíteni, és az erről készült jegyzőkönyvet 2018. december 5-én (szerda) 16.00 óráig köteles átadni az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. (Ve. 155. § (2) bekezdés)

7. A szavazás előkészítése

31. A HVB a bejelentett jelöltek – annak a jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását 2018. október 29-én (hétfő) 16.00 óra után végzi el. (Ve. 160. § (2) bekezdés)

32. A helyi választási iroda a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket 2018. december 1-én (szombat) adja át a szavazatszámláló bizottság elnökének. (Ve. 164. § (1) bekezdés)

33. Az iratok és kellékek őrzését 2018. december 2-ig (vasárnap) a helyi választási iroda biztosítja. (Ve. 164. § (2) bekezdés)

34. Abban a szavazóhelyiségben, amelynek szavazóköri névjegyzékében olyan választópolgár szerepel, aki legkésőbb 2018. november 23-án (péntek) 16.00 óráig a 88. § c) pontja szerinti segítséget igényelte, Braille-írással ellátott szavazósablont kell biztosítani. (Ve. 167. § (5) bekezdés)

8. A szavazás

35. A szavazóhelyiségben szavazni 2018. december 2-án (vasárnap) 6.00 órától 19.00 óráig lehet. (Ve. 169. §)

9. Az eredmény megállapítása

36. A jegyzőkönyv egy példánya a helyi választási irodában 2018. december 5-én (szerda) 16.00 óráig megtekinthető. (Ve. 204. §)

37. A szavazólapokat – ha a választás eredményével összefüggő büntetőeljárás nincs folyamatban – a helyi választási irodában 2019. március 4-ig (hétfő) kell megőrizni. (Ve. 205. § (1) bekezdés)

38. A választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – 2019. március 4-én (hétfő) kell megsemmisíteni. (Ve. 205. § (2) bekezdés)Vissza az összes hírhez »

Lap tetejére
Hírek
Roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása

Elek Város Helyi Választási Bizottsága 4/2018.(IX.7.) számú határozata Elek Város Helyi Választási Bizottsága a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 69. § (2) bekezdése, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 309. § (2) bekezdése alapján Elek városban a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását 2018. december 2. (vasárnap) napjára tűzi ki. Elek Város Helyi Választási

  További részletek »

Fényképgaléria
ELEK - A NÉGYNEMZETISÉGŰ KISVÁROS